“เคล็ดลับแห่งความสุข”

สิ่งที่เราทุกคนต่างก็มีความปรารถนา อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็คือ “ความสุข” ยิ่งเรามีความทุกข์มากเท่าไร ความสุขก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะได้มากขึ้นเท่านั้น ความสุขจึงเป็นเสมือนอาหารทิพย์ สำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตของคนเราทุกคนที่จะขาดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เราต่างก็ดิ้นรนแสวงหาทางที่จะนำมาซึ่งความสุขให้แก่ตัวเราเองแต่ละคนในทุกวิถีทาง บ้างก็พบบ้างก็ผิดหวังคละกันไป และตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ ทุกคนก็ไม่ท้อที่จะแสวงหาจนกว่าเขาจะได้พบ หรือต่อเมื่อดินกลบหน้าเท่านั้นการค้นหาและแสวงหาความสุขจึงจะได้ยุติลง

สิ่งที่จะนำมากล่าวต่อไปนี้คือ “เคล็ดลับแห่งความสุข” ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงมอบไว้ให้เรา เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจอยู่ในโลกนี้ เป็นเคล็ดลับที่เป็นความจริงและเป็นชีวิต ซึ่งจะสัมผัสได้ด้วยความเชื่อ ยิ่งไปกว่านี้ก็ยังเป็นคำสัญญาของพระเยซูคริสต์ อันเป็นหลักประกันแก่เราทุกคนถึงสิ่งที่เราจะได้รับ และมีผลนำไปสู่ความสุขอันแท้จริง ซึ่งพระเจ้าทรงมีส่วนสำคัญในความสุขดังกล่าวนี้ด้วยพระองค์เอง เราจึงเป็นเพียงผู้รับความสุขดังกล่าวนี้ที่มาจากพระคุณและความรักของพระเจ้าเท่านั้น

“บุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลม” คนใดที่รู้ว่าชีวิตเขาต้องการผู้ช่วย เมื่อเขาได้มอบชีวิตไว้ในการดูแลของพระเจ้า เขาก็จะได้รับชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ ที่มีพระเจ้าดูแลคุ้มครองชีวิตและจิตวิญญาณของเขา เขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ มีชีวิตใหม่ ที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดชีวิตเขาโดยตรง ผลที่เกิดขึ้นคือความสุขที่เป็นของประทานจากพระเจ้า เหมือนที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ความสุขเราให้แก่ท่าน ไม่เหมือนโลกให้…” ต่างจากความสุขชั่วครั้งชั่วคราว ที่เราได้รับจากโลกนี้ เดี๋ยวเดียวก็หายไป แต่ความสุขที่เราได้รับจากพระเจ้า เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันหมด และไม่มีใครมาแย่งชิงเอาไปจากเราได้ เมื่อใดที่เรามีความทุกข์ความโศกเศร้า เราก็ได้รับการปลอบประโลมที่มาจากพระเจ้า ดังที่พระวจนะธรรมตอนหนึ่งได้กล่าวว่า “น้ำตาทุกๆ หยด พระเจ้าจะทรงซับน้ำตาให้แก่เราเสมอ…” ซึ่งสิ่งนี้ก็ตรงกับประโยคที่ว่า ผู้โศกเศร้า พระเจ้าจะทรงเป็นผู้คอยซับน้ำตาให้แก่เขาในการยากลำบากทั้งหลาย ด้วยการปลอบประโลมใจที่จะนำไปสู่ความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาผู้นั้น

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าผู้ที่มอบภาระทั้งหลายในชีวิตของเขาไว้กับพระเจ้านั้น เขาจะมีชีวิตที่เต็มบริบูรณ์ไปด้วยความสุข ที่มาจากพระเจ้าในทุกสภาวการณ์ของชีวิต

โดย : อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง