“ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

เมื่อชีวิตเผชิญกับวิกฤตหรือเมื่อเวลามีภัยมา คงไม่มีใครยิ้มได้ จะมีแต่ความหวาดกลัว หวาดหวั่นวิตกกังวลสารพัด

แล้วจะมีบ้างไหมที่เวลาเจอวิกฤตชีวิตแต่ก็ยังยิ้มได้ ขอให้ดูพระวจนะธรรมดังต่อไปนี้ที่ยืนยันว่า ผู้ที่อยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าด้วยความเชื่อไว้วางใจในพระองค์นั้น เขาสามารถยิ้มได้เมื่อมีภัยมา ในพระสัญญาของพระเจ้ามีดังนี้

“ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเรา พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลาย ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้ว ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก พระเยซูคริสต์น่ะหรือ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำ และนับว่าเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่า แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8:31-39)

ข้อพระธรรมดังกล่าวนี้คือ ข้อยืนยันของท่านเปาโล ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์กับพระเจ้ามากมายตลอดชีวิตของท่าน ได้ย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ที่วางใจในพระเจ้า ซึ่งท่านเปาโลเองได้พบความจริงในเรื่องนี้ด้วยตัวของท่านเองว่า สำหรับผู้ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นหลักประกันแห่งชีวิตนั้น แม้เขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากจากโพยภัยหรือการข่มเหงใดๆ ก็ตาม เขาจะยิ้มรับกับสถานการณ์แห่งความยากลำบากโดยปราศจากความหวาดหวั่นใดๆ เพราะเขามีพระเยซูคริสต์อยู่เคียงข้างปกป้องคุ้มภัยเขาอยู่เสมอ อันเป็นการยืนยันว่า “ไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราขาดจากความรักไปจากพระเจ้าได้” ดังที่พระวจนะธรรมอีกตอนหนึ่งได้กล่าวว่า “พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรม เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของท่าน ไม่มีการร้ายใดๆ จะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน ท่านจะเหยียบสิงห์และงูเห่า ท่านจะย่ำสิงห์หนุ่มและงู เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจะช่วยกู้เขา เราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา” (สดุดี 91:7-15)

โดย: อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง