“คนไม่เห็นแก่ตัว”

ความเห็นแก่ตัว เป็นสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเราเอง ยิ่งกว่านั้น คนที่เห็นแก่ตัว ยังเป็นที่มาของการทุจริตในเรื่องต่างๆได้ เพราะคนที่เห็นแก่ตัว มักจะทำอะไรก็ได้ ที่จะทำผลประโยชน์ให้เขาได้ คนประเภทนี้ ชีวิตจะจมปลักอยู่กับความมัวเมา โลภและลุ่มหลงเพราะความเห็นแก่ตัว ไม่คิดจะทำอะไรเพื่อคนอื่น หรือแม้แต่สังคมที่เขาอาศัยอยู่ก็ตาม

คนดังกล่าวนี้ สังคมจะรังเกียจไม่ยอมคบหาด้วย ตรงกันข้ามกับคนที่เห็นแก่คนอื่น หรือส่วนรวม มักจะเป็นที่รักใคร่ของคนส่วนมาก

ลองมาดูเรื่องของคนที่ไม่เห็นแก่ตัวบ้าง มีคนยกตัวอย่างของบรรดาผู้ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์มายกย่อง เพราะคนเหล่านั้น ได้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม จนเป็นที่ชื่นชมของคนรุ่นหลัง พวกเขาล้วนแต่เป็นผู้เสียสละ ความสุขและความเป็นอยู่ส่วนตัว หรือแม้แต่ชีวิตก็ยอมสละ เพื่อชาติบ้านเมืองได้ เพราะยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ดังนั้นหากใครก็ตามที่ยังเดินออกนอกหลักการดังกล่าวแล้ว เขาจะเป็นคนที่ยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ชีวิตก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา อันเกิดจากความเห็นแก่ตัว

มีคนบอกว่าความเห็นแก่ตัว ยังสะท้อนไปยังชีวิตส่วนตัวอีกด้วย เช่นในเรื่องของความรัก ก็ต้องระวังเช่นกัน คนที่กำลังมองหาใครสักคนที่เขาจะรัก อยู่ร่วมชีวิตด้วยนั้น คุณอาจจะไปเจอคนที่มีความรักอยู่สองประเภทก็ได้ หรืออาจจะเจอหนึ่งหรือไม่ก็สองประเภทที่เป็นรักที่ “เห็นแก่ตัว” และ “รักที่เสียสละ” ถ้าเจอรักที่เห็นแก่ตัวแล้ว เขาจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ซึ่งคนที่เขารักเท่านั้น ส่วนคนที่รักแบบเสียสละนั้น เขาพร้อมและยินดีที่จะเสียสละคนที่ตนรัก เพื่อให้คนรักได้สิ่งที่ดีที่สุด โดยไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัววัด เพื่อจะได้ครอบครองคนที่ตนรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

คนที่ไม่เห็นแก่ตัว จะไม่มีความกลัวต่อความสูญเสียส่วนตนเองเลย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาพร้อมที่จะเสียสละเพื่อคนอื่น และคนที่เขารัก เป็นความรักที่เกิดจากความไม่เห็นแก่ตัวนั่นเอง แม้จะสูญเสียหรือเจ็บปวดเขาก็ยอมเสียสละ ตามคุณสมบัติและธรรมชาติของ “คนที่ไม่เห็นแก่ตัว”

ในพระวจนะธรรมได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันว่า “ความรักที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่เห็นแก่ตัว และนำไปสู่การเสียสละที่ยิ่งใหญ่นั้นคือ ความรักของพระเจ้าที่ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวที่สละพระชนต์ชีพ ถูกตรึงบนไม้กางเขน เพื่อช่วยไถ่มวลมนุษย์ทุกคนให้พ้นจากความบาป เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความรักที่ปราศจากประโยชน์ส่วนตน จนนำไปสู่ความเสียสละที่ทำให้เกิดผลอันดีต่อมวลมนุษย์ที่ตกอยู่ได้อำนาจบาป ให้กลับคืนสู่อิสรภาพอีกครั้งหนึ่ง ”

จึงเป็นแบบอย่างของความไม่เห็นแก่ตัว จนกลายเป็นคุณค่าสูงสุดต่อชาวโลกทั้งหลาย

โดย : อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง